Skip to main content

Ny plattform ger effektivare utbyte av data

Friday, September 21, 2018

Trafikverket utvecklar nu en plattform som ska ge ett effektivare utbyte av data med andra aktörer. Det kan bland annat bidra till effektivare trafikinformation och trafikstyrning.

Digitaliseringen gör det möjligt att utbyta data inom transportsystemet mellan myndigheter, allmänhet och kommersiella företag. Data ska kunna delas ut till fordon, trafikanter och resenärer. Datasäkerheten av central betydelse liksom att de data Trafikverket delar ut har rätt kvalitet.

– Sammantaget ser vi positiva effekter inom många områden som ökad trafiksäkerhet, bättre tillgänglighet, förbättrad framkomlighet och minskad miljöbelastning, säger Hamid Zarghampour, ordförande för Beredningsgruppen för Digitalisering på Trafikverket.

Plattform för utbyte av data
För detta behövs en plattform där aktörernas system talar samma språk. Man måste också vara överens om vilken data som ska samlas in, hur den ska samlas in och hur den ska användas. Hittills har det saknats en helhetssyn och en tydlig vägledning inom området. Det behövs även ett gemensamt förhållningssätt i olika frågor kopplat till datautbyte.

Plattformen ska användas för dubbelriktad kommunikation där aktörerna kan dela data och utbyta erfarenheter. Trafikverket har identifierat tre vägledande principer som kan ge stöd i arbetet med att utveckla ett mer digitaliserat transportsystem. Nu startar en förstudie för plattformen som ska vara klar i februari 2019.

Data för vägtransporter
Även om både åtgärden och principerna gäller för alla transportslag kommer fokus i förstudien att ligga på utbyte av data som är relaterade till vägtransporterna.
– Genom att initiera ett antal Trafikverksgemensamma åtgärder och slå fast vägledande principer för datautbyte kommer vi att ha goda förutsättningar att bidra till ett digitaliserat transportsystem, säger Hamid Zarghampour.

Läs mer om Forskning & Innovation hos Trafikverket