Skip to main content

Ny allians för Klimatsmart Mobilitet 2030

Monday, Maj 3, 2021

Städer täcker 3 procent av jordens markyta, men står för mer än 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i städerna kommer till en mycket stor del från transporter av människor och av varor. Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. Nu inleder vi ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen i städer.

Vi vill:

  • Tillsammans med våra partners utveckla en process för att skynda på omställningen till klimatneutrala och hållbara transporter i städer
  • Bidra till att Sverige tar en internationellt ledande roll i städers omställning genom ny mobilitet

2020 utvecklade Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett avtal mellan de nio städerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030, fyra myndigheter och Viable Cities – där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. De första kontrakten signerades i december 2020.

Klimatkontrakt 2030 är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Eftersom det inte finns någon glasklar väg framåt, vi behöver pröva oss fram, så ska kontraktet utvecklas över tid. Det ska revideras varje år, både på lokal nivå och på den nationella nivån.

För att åtagandena i kontrakten verkligen ska snabba på omställningen har Viable Cities identifierat fyra utvecklingsprojekt: klimatinvesteringsplaner, digitalisering, medborgarengagemang och flernivåstyrning.

Samtidigt arbetar Drive Sweden i samma riktning, men med en annan utgångspunkt. För att nå visionen om hållbara, säkra och tillgängliga mobilitetssystem är det nödvändigt med en systemomställning. Drive Sweden fokuserar på fem temaområden som baseras på det som behöver adresseras i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem: samhällsplanering, digital infrastruktur, affärsmodeller, policyutveckling och allmänhetens engagemang. Dessa utvecklingsområden behöver adresseras på ett integrerat sätt som garanterar att Sveriges framtida mobilitet är hållbar, säker och effektiv samtidigt som den är attraktiv och tillgänglig. Dessutom är involvering av slutanvändarna helt avgörande.

Nytt samarbete

Vi, Drive Sweden och Viable Cities, inser att det behövs genomgripande förändringar av alla i samhället för att nå klimatneutrala städer till 2030 , och att vi får mer muskler av att arbeta tillsammans. 

Som strategiska innovationsprogram har vi båda omfattande nätverk med representanter från akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle, som delvis överlappar. Vi inser båda att medborgarna, eller slutanvändarna, måste involveras för att omställningen ska bli verklighet och att digitaliseringen är en viktig del i utvecklingen.

Vi har därför signerat ett samarbetsavtal, ett Memorandum of Understanding, för att uppnå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Klimatsmart Mobilitet 2030

I samarbetet ska vi utveckla en gemensamt process, Klimatsmart mobilitet 2030, baserat på Drive Swedens verksamhet och vision, samt på Viable Cities mission-arbete kopplat till Klimatneutrala städer 2030.  

Utgångspunkten för vårt samarbete är, som nämnts ovan, att framtidens mobilitet är en nyckelfråga för omställning till klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Med Klimatsmart mobilitet 2030 kan svenska städer i samverkan med en bredd av aktörer vara pionjärer i missionsdriven innovation och utveckla och implementera lösningar som bidrar till systemomställning i transporter och mobilitet. Den mycket snabba omställning som krävs, öppnar samtidigt för nya marknader och affärsmöjligheter, både nationellt och internationellt.

Tanken är att processen ska bli en del i Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Det ska i ett första skede ge en god bild av den omställning i mobilitet som behöver hända de kommande tio åren och underlätta städernas omställning av gods- och persontrafik till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Samtidigt ska processen dra nytta av den kompetens som finns inom Drive Sweden och införlivas i programmets pågående aktiviteter, till exempel i programmets temaområden, i olika projekt och i arbetsgrupper. Vi strävar mot att processen i ett senare skede blir en bas för ett djupare samarbete, där vi tillsammans med respektive stad utformar planer och aktiviteter som är anpassade efter varje stads behov och prioriteringar. 

Genom Viable Cities och Drive Swedens täta samarbete –med allt från kommuner till startups som ligger långt framme i utvecklingen av framtidens hållbara mobilitetslösningar –öppnas nya möjligheter. Städerna kan fungera som testbäddar för nya sätt att erbjuda klimatneutrala systemlösningar som skapar tillgänglighet, hälsa, välbefinnande för alla.

Två stora nätverk som möts

Mobilitetsomställningen kommer att skapa marknader för systemlösningar inom exempelvis mobilitet, energi, cirkulära resursflöden och skapa affärsmöjligheter för näringslivet i Sverige att utveckla och implementera lösningar som bidrar till global omställning till klimatneutrala städer. Drive Sweden har drygt 160 partnerorganisationer, inklusive bland annat alla stora svenska industriella aktörer och myndigheter inom transport och mobilitet, samt ett stort antal relevanta utländska aktörer från 18 olika länder. Viable Cities samlar 100 medlemsorganisationer från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle. 

Tillsammans kan Drive Sweden och Viable Cities åstadkomma en betydande mobilisering av aktörer, både inom landet och internationellt, och bidra till att Sverige tar en internationellt ledande roll i städers omställning genom ny mobilitet. 

Den 7 april möttes Drive Sweden, Viable Cities och representanter från tre städer, Göteborg, Umeå och Växjö, i en första workshop för att identifiera städernas utmaningar och möjliga vägar framåt. Nu ser vi fram emot att tillsammans skapa ännu mer kraft i omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Missa inte vårt gemensamma event den 4 juni.