Skip to main content

Innovationstävling ”Eccentric 2017”

Thursday, Oktober 19, 2017

Stockholms stad utlyser en innovationstävling, ”Eccentric 2017”. Tävlingen uppmuntrar företag och organisationer att presentera potentiella tekniska lösningar som kan hjälpa till att skapa framtidens smarta och tillgängliga stad.

Stockholms stad är en av fem europeiska städer som deltar i EU-projektet ”Eccentric”. Projektet, som finansieras inom Horisont2020, pågår mellan 2016-2020 och syftar till  att praktiskt testa innovativa åtgärder som minskar behovet av bil, uppmuntrar till andra mer yteffektiva transportslag och miljövänligare distribution av gods.
 
Från Stockholms stad deltar trafikkontoret och miljöförvaltningen i Eccentric, där de genomför flera olika projekt. Ett av dessa är en ny teknisk lösning för gatuparkering.

Bakgrunden till projektet är att staden från och med 1 september 2016 genomför en succesiv ökning av avgiftsbelagda områden i Stockholm. Huvudsyftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och samtidigt öka antalet lediga parkeringsplatser. Det är därför intressant att utforska potentialen av nya tekniska lösningar för övervakning av gatuparkering och samtidigt undersöka möjligheten att erbjuda ökad service till Stockholm stads invånare och besökare.

Resandet ökar, vilket ställer stora krav på ett fungerande trafiksystem, en minskad biltrafik och en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Stadens mål är att förbättra framkomligheten och minska klimatpåverkan.

Smart och tillgänglig stad
Stockholm ska bli världens smartaste stad bland annat genom att tillämpa ny energi- och miljöteknik, samt informationsteknik för att förbättra kapaciteten i transportsystemet, öka trafiksäkerheten och minska behovet av att resa. 
 
Med bakgrund till ovan beskrivna utmaningen utlyser Stockholms stad en innovationstävling, ”Eccentric 2017”. Tävlingen uppmuntrar företag och organisationer att presentera potentiella tekniska lösningar som kan hjälpa till att skapa framtidens smarta och tillgängliga stad.
 
Innovationstävlingen publiceras på Tendsign.
Mer information om upphandlingen
 
Välkommen med din ansökan innan 13 november.