Skip to main content

Drive Sweden Policy Lab – Löser knutarna för framtidens mobilitet

Monday, April 20, 2020

Ett av Drive Swedens temaområden – Policyutveckling- fokuserar på ett återkommande problem kring innovation; nämligen att regelverk och policyer ofta inte hängt med den snabba tekniska utvecklingen. Det riskerar att försena eller stoppa produkter och tjänster som bryter ny mark. Ett av Drive Swedens strategiska projekt, Drive Sweden Policy Lab, arbetar för att så inte ska bli fallet. I labbet samlas en bred skara aktörer för att lösa upp flaskhalsar för projekt och innovationer som ligger i framkant.

I Drive Sweden Policy Lab möts olika intressenter som har olika perspektiv på vad som behövs för att innovation inom mobilitet inte ska behöva tappa fart. Tanken är att projektet ska kunna agera som en brygga mellan innovation och regelverk för att företag snabbare ska kunna nå en marknadsintroduktion av nya produkter eller tjänster eller på andra vis komma framåt.

Agilt arbetssätt för bästa resultat

För att resultatet ska bli så gynnsamt som möjligt arbetar projektet agilt och undviker att kasta sig över problemlösningen. Analysen får ta sin tid och kan även den behöva finjusteras efter rundorna med intervjuer av olika aktörer och oberoende experter, analyser och workshops för alla intresserade parter. Att just många får komma till tals är viktigt, enligt Kristina Andersson, senior researcher och legal expert på RISE, leder arbetet inom Drive Sweden Policy Lab:

–Vi tror på att riva silos. Det är viktigt att det finns olika kompetenser så vi kan få in olika perspektiv, säger Kristina Andersson och lyfter det avslutade Drive Sweden-projektet PLATT som ett exempel på när olika perspektiv gav flera vinster:

–Den gemensamma nämnaren var hur man skulle förhålla sig till en ny lagstiftning kring ansökningsförfarandet för försöksverksamhet med självkörande fordon, men lagstiftningen gav olika sorters problem för olika intressenter. Under processen så hjälpte parterna varandra att lösa dessa. Resultatet blev bland annat att myndigheterna fick ut ny information på sin hemsida som förtydligade reglerna och att en praxis togs fram tillsammans med Transportstyrelsen i vilken man förklarar ansökningsförfarandet för försöksverksamhet med självkörande fordon.

Olika sorters lösningar

De lösningar som tas fram kan vara av olika karaktär. Utöver uppdaterad information från myndigheter kan arbetet också leda till ändringar av interna policydokument för företag eller att de approcherar regeringskansliet med förslag om lagändring. Oavsett vilken åtgärd som behövs så tar Drive Sweden Policy Lab, tillsammans med sina partners, alltid det första steget för en produktiv förändring och initierar nödvändiga samtal.

–Vi fungerar som en facilitator för olika prioriteringar inom olika ekosystem och vår neutrala grund öppnar upp för bra samtal som kan få alla på samma spår. Och i vårt arbete vill vi skickliggöra människor, så att de som är med kan ta nästa steg själva i framtiden, säger Kristina Andersson.

Aktuella case

I nuläget samarbetar Drive Sweden Policy Lab med två andra pågående Drive Sweden-projekt. Det första fallet handlar om autonoma bussar och är ett samarbete med ett KRABAT-anslutet projekt. Där undersöks vad som händer när man låter bussar köra själva inom en bussdepå. Detta har aldrig testats tidigare och påverkar framför allt arbetsmiljön i depån. Arbetet i projektet har exempelvis visat att det behövs en ny arbetsmiljöpolicy för ett av de involverade företagen. Det andra fallet kopplar till CEVISS-projektet, där det utreds hur man exempelvis kan dela fordonsdata med räddningstjänsten från fordon som passerar en olycksplats. Vad får man dela? Vad bör man överväga att dela? Och hur skulle en eventuell delning se ut? 

Utöver det har det gjorts arbete relaterat till bland annat LIMA som utvecklar och testar en mobilitetstjänst för de som arbetar på och runt Lindholmen. Här ses hyrbilslagstiftningen över för att nya, flexibla tjänster ska kunna lanseras i projektet. 
Ett annat exempel är ett bildelningsprojekt inom KRABAT, där Skatteverket efter en process uppdaterade sin hemsida om hur beskattning ska se ut när privatpersoner delar bilar med varandra.

Fler aktörer och problemställningar välkomnas

Policylabbet består idag av en bred skara intresserade men de välkomnar såväl fler medlemsorganisationer som fler problem att lösa.

–Vi vill ha projektparter som har ett faktiskt problem. Det kan vara en myndighet som vill ha något löst relaterat till ett nytt regelverk, eller industrin som inte vet hur de ska gå vidare med ett utvecklingsarbete. Och vi vill prata med olika aktörer för att hitta lösningar som passar alla i ekosystemet, säger Kristina Andersson och fortsätter:

–Att engagera sig här kan också vara ett bra sätt att bygga nätverk, skickliggöra sig, bygga kunskap och hitta sin plats i ekosystemet.

Vill du engagera din organisation i policyfrågor kopplat till framtidens mobilitet? Hör av dig till Kristina Andersson, ansvarig för Drive Sweden Policy Lab.