Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Villkor för deltagande i LIMA-projektet

Nedan kan du läsa om vad det innebär att delta i vårt forskningsprojekt. Vi hoppas att villkoren för att delta ska vara tydliga så att du enkelt kan avgöra om du vill delta. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.

Syfte

LIMA-projektet har som syfte att utveckla, testa och optimera vardagsresande, d.v.s. lokala och regionala resor som görs privat, till och från arbetet och i tjänsten. Inom ramen för projektet får du under en begränsad tid testa och utvärdera en tjänst som erbjuder kombinerad mobilitet, där olika typer av transportmedel (t.ex. nya koncept för bildelning och kollektiva transportmedel) erbjuds. Under projektet utvärderas tjänsten genom att samla information om testanvändarnas resvanor och åsikter om tjänsten. Informationen analyseras sedan i syfte att utvärdera hur tjänsten möter resandes behov och vilken effekt den har hållbarhetsmässigt.

LIMA-projektet genomförs av aktörerna som framgår i Bilaga 1 (”LIMA-parter”) som alla har olika ansvarsområden och roller i LIMA-projektet.

Lindholmen Science Park AB (”Lindholmen Science Park”, ”oss” eller “vi”) deltar som LIMA-part och koordinerar LIMA-projektet.

Deltagande

Att delta i LIMA-projektet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande genom att meddela att du önskar göra så. För att delta krävs att du är anställd vid ett företag som valt att medverka i LIMA-projektet, att du är över 18 år och att din anställning kvarstår under hela perioden som LIMA-projektet pågår. Det finns ett begränsat antal platser hos din arbetsgivare varför du endast kan erbjudas möjlighet att delta om det finns platser kvar.

För att ansöka om att delta i LIMA-projektet fyller du i ett formulär. Vi kontrollerar därefter att du uppfyller kraven för att delta i projektet. Om det från din arbetsgivare redan är tillräckligt många anmälda väljer din arbetsgivare ut vilka som erbjuds delta i LIMA-projektet. Vi meddelar dig därefter om du har fått plats att delta i LIMA-projektet.

LIMA-projektet beräknas pågå till och med 31 december 2020, men kan komma att förlängas. Därefter kan vi eller någon av övriga LIMA-parter återkoppla till dig för att utvärdera LIMA-projektet och kan även kontakta dig för att be om ditt samtycke för att få använda information om dig för ytterligare projekt.

Ditt deltagande i LIMA-projektet upphör för det fall du under LIMA-projektets gång avslutar din anställning hos din arbetsgivare. Du kommer att meddelas när ditt deltagande i LIMA-projektet avslutas. Om en testanvändare i LIMA-projektet väljer att avsluta sitt deltagande kan en annan anställd hos arbetsgivaren tillfrågas om den vill delta.

Vad innebär det att delta i LIMA-projektet?

LIMA-projektet innebär att du kommer få prova en tjänst för att utveckla, testa och optimera ditt vardagsresande. För att kunna delta i LIMA-projektet behöver du registrera dig som kund samt behöver ladda ner och registrera dina resor i en kostnadsfri app (”LIMA-appen”), där du dels registrerar vilka transportmedel du använder och dels vilka sträckor du färdas på, både i ditt arbete och på fritiden. Din registrering av resor i LIMA-appen görs för att du ska kunna söka på resor, boka och betala dessa resor. Dessutom kan din betalning i LIMA-appen användas som fakturaunderlag. Det senare innebär att information om den betalning du har gjort i LIMA-appen skickas till din arbetsgivare om resan du har gjort är en tjänsteresa. Om det är en privatresa betalar du själv resan.

Inom ramen för LIMA-projektet bjuds även vissa testanvändare in att frivilligt delta i ytterligare mer fördjupande studier, t.ex. genom fokusgrupper, intervjuer och workshops. Om du tillåter att ditt resvanemönster mäts kommer enskilda LIMA-parter även att dra slutsatser om ditt resande baserat på information om dina resor som du valt att lämna, t.ex. i enkäter.

Den information som samlas in om dig under LIMA-projektet kommer att delas mellan vissa av LIMA-parterna och dessa kan även komma att samla in ytterligare information om dig genom att kontakta dig och ställa frågor till dig.

Din arbetsgivare kommer att ha kännedom om att du deltar i LIMA-projektet och vilka tjänsteresor du gör inom ramen för LIMA-projektet. Utöver det lämnar vi endast en anonymiserad rapport till din arbetsgivare där den totala mängden tid som du och dina kollegor har lagt ner framgår.

Resultatet från LIMA-projektet kommer att användas av vissa LIMA-parter i anonymiserad form för utveckling av deras tjänster eller som en del i deras forskning och kan även publiceras som forskningsresultat. Din arbetsgivare kan också komma att få del av och använda information i anonymiserad form från LIMA-projektet för att se vilka tjänster de i framtiden ska erbjuda sina anställda.

Behandling av personuppgifter

När du deltar i LIMA-projektet kommer vi på Lindholmen Science Park att behandla dina personuppgifter för att administrera LIMA-projektet. Du kan läsa mer om hur Lindholmen Science Park behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy i Bilaga 2.

Om du väljer att delta i LIMA-projektet innebär det att vi på Lindholmen Science Park delar dina personuppgifter med andra LIMA-parter. I vissa fall delar även andra LIMA-parter personuppgifter mellan varandra. Det är en förutsättning för att du ska kunna delta i projektet då det krävs för att övriga LIMA-parter ska kunna genomföra sin del av LIMA-projektet på bästa sätt.

Respektive LIMA-part ansvarar självständigt för den personuppgiftsbehandling som de utför.Lindholmen Science Park ansvarar endast för den personuppgiftsbehandling som avser administration av LIMA-projektet.

Inom ramen för LIMA-projektet behandlas dina personuppgifter för följande övergripande ändamål:

 • Administrera ditt deltagande i projektet (läs mer om detta i Lindholmen Science Parks integritetspolicy)
 • Analysera och forska på dina resor, resvanor och resebeteende för projektets övergripande syften (se ovan)
 • Kommunicera med dig, t.ex. för att meddela när det är dags att ladda ner LIMA-appen
 • Administrera ditt deltagande i olika studier, enkäter och intervjuer inom ramen för projektet
 • Dela information om betalningsunderlag för dina resor, med din arbetsgivare om det är en tjänsteresa du gjort och med dig om det är en privat resa som du betalar.

Du som testanvändare i LIMA-projektet kommer att få separat mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas i LIMA-projektet från övriga LIMA-parter som hanterar dina personuppgifter. Oavsett vem som ansvarar kan du alltid kontakta Lindholmen Science Park om du har frågor om projektet eller om du vill meddela att du vill bli borttagen som testanvändare.

Dina personuppgifter kommer som längst att lagras under ett år efter att LIMA-projektet har avslutats. Personuppgifterna lagras dock en längre tid om du lämnat ditt separata och specifika samtycke för att en specifik personuppgiftsbehandling kan ske under en längre tid samt om någon av LIMA-parterna har kvar dina uppgifter som samlats in genom LIMA-projektet för forskning av allmänt intresse eller om de behöver dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. om de behöver dem för att kunna följa bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas vidare eller användas för andra syften än LIMA-projektet om du inte separat och specifikt samtycker till det.

Ersättning

För deltagande i LIMA-projektet utgår ingen ersättning. Resorna betalas av din arbetsgivare om det är en tjänsteresa och av dig om det är en privatresa.

Sekretess

Alla de som arbetar med LIMA-projektet har tystnadsplikt enligt lag eller avtal. Resultat och registreringar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvar

Lindholmen Science Park är koordinator för LIMA-projektet, men ansvarar endast för att administrera LIMA-projektet och att dela information med andra LIMA-parter enligt ovan. Övriga LIMA-parter ansvarar själva för hur de genomför LIMA-projektet och du kommer få separat information om det av ansvarig LIMA-part. Har du frågor eller vill kontakta oss rörande LIMA-projektet kan du höra av dig på våra kontaktuppgifter här nedan.

Inom ramen för LIMA-projektet testar och utvärderar du olika transportmedel. Dessa tillhandhålls av parterna. Lindholmen Science Park har inget ansvar för resorna eller för betalningen av resorna. Varken Lindholmen Science Park eller LIMA-parterna tar något ansvar för förluster eller skador orsakade när du genomför LIMA-projektet, eller avslutandet av LIMA-projektet (oavsett orsak), förutom i de fall ansvar inte kan uteslutas enligt lag.

LIMA-appen tillhandahålls av en tredje part som är en LIMA-part och själv ansvarar för den. Övriga LIMA-parter ansvarar inte för eventuella systemfel eller nedsatt funktion i LIMA-appen eller konsekvenserna av sådant fel eller nedsatt funktion.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av lagarna i Sverige. Eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deltagandet i LIMA-projektet ska lösas genom behörig domstol i Sverige.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om LIMA-projektet och ditt deltagande så kontakta oss på Lindholmen Science Park.

Lindholmen Science Park AB
Org. nr: 556568-6366
Besöksadress: Lindholmspiren 3-5
Postadress: Box 8077, 402 78 Göteborg

E-post: info@lindholmen.se
Telefon: 031-764 7000

Om du önskar att komma i kontakt med andra LIMA-parter hittar du kontaktinformation i Bilaga 1. Om du är osäker på vem du ska kontakta så är du varmt välkommen att kontakta oss på Lindholmen Science Park så hjälper vi dig.

Bilagor

 • Villkor LIMA Bilaga 1

  Publicerad den 8 augusti 2019
  Visa (pdf 36.16 KB)
 • Bilaga 2 - Integritetspolicy Lindholmen Science Park för deltagande i LIMA

  Publicerad den 8 augusti 2019
  Visa (pdf 161.54 KB)