Skip to main content

Om LIMA-projektet

Projektet var en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansierades till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Projektet utvecklade och testade en smart, delad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp som jobbar på Lindholmen.

Bakgrund 

Varje morgon kommer ca 14 000 anställda (samt 9 000 studenter) till Lindholmen Science Park, för att arbeta på de högteknologiföretag som finns på området. Den explosiva nyetableringen och förtätningen av området har gjort det svårare att resa hit, vilket kan göra det svårare för arbetsgivarna att rekrytera.

Idag jobbar merparten av företagen inom Lindholmen Science Park med ny teknik för mobilitet. Denna potential vill LIMA-projektet utnyttja, för att i samverkan utveckla teknik och affärsmodeller som kan förbättra tillgången till mobilitet för anställda på Lindholmen och skapa en bättre trafikmiljö. Den kompetensuppbyggnad som detta innebär kan samtidigt leda till nya exportprodukter och tjänster för mobilitet. 

Omfattning 

LIMA drev en storskalig pilot som innehöll kombinerad mobilitet och inkluderade nya koncept för bildelning och en övergripande systemoptimering med hjälp av AI. Dessutom ingick konceptutveckling av en Mobility Hub, som en fysisk samlingsplats för lokala transporter, och utvärdering av såväl beteendeförändringar bland projektets resenärer som affärsmodeller och samhällseffekter.

Projektet skall leverera en heltäckande, skalbar lösning för mobilitet för anställda och företag som under projektet testas och utvärderas på Lindholmen Science Park i Göteborg. 

Finansiering

Satsningen omfattade 58 miljoner kronor där ca 22,9 miljoner finansierades av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och resterande del av deltagande parter.

Tidslinje

Projektet sträckte sig från 2018 till 2021.

Projektledning (AP 1)

Lindholmen Science Park har rollen som den övergripande kontaktytan mellan projektet och de företag på Lindholmen som deltar med sina anställda. Därutöver så har AP 1 två huvudsyften; dels att vara den aktivitet inom vilken hela projektet koordineras både administrativt och genomförandemässigt, och dels att ta huvudansvaret för att projektresultaten kommuniceras på ett effektivt sätt.

Ansvarig part: Lindholmen Science Park

Kontakt: sofia.lofstrand@lindholmen.se

Mobilitetstjänsten LIMA (AP 2)

Arbetspaketets uppdrag är att utveckla den mobilitetstjänst som skall knyta samman alla mobilitetserbjudanden som finns tillgängliga för anställda på Lindholmen, tillsammans med nya tjänster som utvecklas i och utanför projektet.

Målsättningen med projektet är att erbjuda tjänsten LIMA under så realistiska kommersiella förhållanden som möjligt, för att denna efter projektets avslutande skall kunna skalas upp till en kommersiell tjänst.

Ansvarig part: Smart Resenär

Kontakt: hakan.goranson@smartresenar.se

MADS - Multi Stakeholder Automated Decision Support (AP 3)

Baserat på Drive Sweden Innovation Cloud utvecklas uppkopplade molnbaserade stödtjänster som kopplar ihop ekosystemet och tillhandahåller specifika stödtjänster för Fleet Management, Trafikledning, Analyser och Avräkning. 

Arbetspaketet tillhandahåller funktionalitet som kan anropas och integreras i andra applikationer. Data samlas in från samtliga anslutna aktörer och används för realtidsinformation om trafikläge samt för analyser både i realtid samt i efterhand. Särskilt stöd för policy-lab tas fram som stödjer ändrade parametrar samt olika typer av kampanjer och delpiloter, anpassade för resenär, trafikledning och arbetsgivare. 

Ansvarig part: Ericsson

Kontaktstig.persson@ericsson.com

Delad bildelning (AP 4)

Arbetspaketet ger användarna i den fullskaliga piloten enkel och säker tillgång till en virtuell flotta av personbilar på Lindholmen.  Utöver dedikerade, miljövänliga poolbilar inkluderar flottan individuella förmånsbilar, bilar som idag normalt används av en enda förare och endast för transport till och från arbetet på Lindholmen.

Genom att bjuda in några av Lindholmens större arbetsgivare kan även poolbilar som tidigare delats endast intern inom ett enskilt företag nu bli en del av den kompletta mobilitetslösningen. Förarna använder sin smartphone för att hitta och boka lämplig bil. Telefonen fungerar därefter även som personlig nyckel till den bil som bokats, oavsett modell. 

Ansvarig part: Move About

Kontakt: Erik.Nordenfelt@moveaboutgroup.com

Mobility Hub (AP 5)

Mobilityhub är en fysisk samlingsplats för persontransporttjänster. Här kommer mobilitetstjänster som kollektivtrafik, parkering, samåkning, bildelning, taxi, låne- och hyrcyklar och olika kringtjänster knytas samman fysiskt.  En eller flera fysiska platser på Lindholmen är utgångspunkten.  Ett digitalt gränssnitt mot mobilitetstjänsten ska prövas för att möjliggöra parkering och reservation för bilar som för dagen ingår i bildelningstjänsten. I arbetspaketet samsas konceptutveckling med utbyggnad av fysisk infrastruktur och digitala tjänster.
 

Ansvarig part: Göteborgs Stads Parkering AB

Kontakt: Maria.Gunnarsson@p-bolaget.goteborg.se

Utvärdering (AP 6)

Arbetspaketet består i huvudsak av tre delaktiviteter: planering, datainsamling och analys. Utvärderingen kring genomförandet görs ur olika perspektiv: resenärens/kundens, affärsmässigt/ekonomiskt, tekniskt, hållbarhetsmässigt, och med avseende på samhällseffekter. 

Ansvarig part: RISE

Kontakt: anne.faxer@ri.se