Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – sjunde mötet

Det sjunde rundabordssamtalet handlade om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot samhälleliga mål för mikromobilitet och hur en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer kan utformas.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Nedan följer en sammanfattning av vad som diskuterades på mötet. Här kan du också ta del av presentationer som visades.

 • Regleringen av delade elsparkcyklar fungerar. Nu behöver vi lyfta blicken och arbeta med trafik-och stadsutveckling för omställning till mer hållbarhet. 
   
 • Ordningslagen som regleringsverktyg fungerar men de flesta deltagare tycker inte den är lämplig. Upphandling skulle kunna vara ett alternativ men endast Gävle har tillämpat i Sverige. Kan vi bidra till fler experiment?
   
 • Operatörerna har fokus på lönsamhet. Därför justeras geografisk täckning och antal fordon minskas. Kommunala avgifterna upplevs besvärande höga och kostnad för trafikförsäkring tillkommer. Avgifterna beslutas av politiker och moderatorn ser inte hur nätverket kan bidra till en översyn eller konstruktivt samtal.
   
 • Anastazia Kronberg, Businessregion Göteborg presenterade en klusteranalys för mikromobilitet i regionen. Näringslivsperspektivet var nytt för flera deltagare och en dimension att beakta i hållbarhetsanalyserna. Vill fler regioner göra kartläggningar? Klusteranalys Mikromobilitet i Göteborg
   
 • Regeringen har lagt en proposition om att trafikförsäkringsplikt införs för elsparkcyklar från 2023-12-23. Cecilia Huss Trafikförsäkringsföreningen förklarade vad det innebär. Det finns många detaljer i tillämpningen att reda ut och kommunicera till alla berörda. Trafiksäkerhet – trafikförsäkring för elsparkcyklar
   
 • Trafiksäkerheten blir bättre med bättre fordon men det finns stora möjligheter till förbättringar av beteende och anpassning infrastruktur. Nya regler och riktlinjer från Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) efterfrågades. 
   
 • Alla deltagande städer bygger ut parkering och infrastruktur. Det sker med lokal anpassning och utan harmonisering. Däremot sprider vi goda exempel i nätverket.
   
 • Stadsutveckling för hållbar mobilitet är den stora frågan. Det är komplext och lätt att fastna i olösbara metodproblem eller krav på enkla bevis för ersättning av privata bilresor. Vianova presenterade förslag till en minsta uppsättning på KPI, baserat på internationella erfarenheter och goda exempel. Det finns förhoppningar om att vi gemensamt kan hitta konkreta metoder och ny vision för delad mobilitet.

Läs mer om projektet

man håller föredrag med en powerpoint framför en publik,

Nätverk Mikromobiliet

Nya mobilitetstjänster kan bidra i omställningen till ett klimatsmart samhälle, men kräver anpassningar och nya normer.