Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt

Samverkansprojekt

Förra året lanserade Regeringen fem nya strategiska samverkansprogram. Genom denna extra satsning har Drive Sweden fått i uppdrag att driva ett antal projekt för att accelerera utvecklingen inom området Nästa Generations Resor och Transporter.

 • LIMA Läs mer

  LIMA är ett projekt på Lindholmen Science Park, som under 2019-2020 kommer testa en smart delad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp som innefattar 1000 användare. Samtliga fordonsslag inklusive 100 personbilar kommer finnas med i denna mobilitetstjänst. 

 • KOMPIS Läs mer

  Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, dvs möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt. Transportmedlen växlar mellan t.ex. framtidens autonoma fordon, kollektivtrafik, bil-pooler och hyrcyklar och den gemensamma principen är delade resor, effektivt energiutnyttjande och smidiga övergångar. Förändringen är radikal och kommer att kräva en kulturförändring där delad mobilitet blir den nya normen, inklusive delade biltransporter.

   

 • KRABAT

  Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så kommer det att generera stora positiva effekter på, förutom säkerhet och miljö, även på framkomlighet och totalkostnad för samhället. Dessa nya koncept måste dock först provas ut steg för steg, i en verklig miljö och med vanliga användare. Just detta – att låta invånare i Göteborg och Stockholm prova på framtidens mobilitet, och lära oss av dessa erfarenheter för att kunna gå vidare med en bredare, fullskalig implementation – är målet med detta projekt. 

   

Strategiska projekt

Projekt som skapats utifrån behov inom något av Drive Swedens prioriterade områden.

Projekt

 • AD Aware Traffic Control Läs mer

  Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter mm). 

   

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • Datadriven policyutveckling Läs mer

  Projektet utgår från att använda konkret metodutveckling - kopplade till persontransporter, godstrafik eller yrkestrafik i staden - för att ta ett första steg för att beskriva hur trafikmyndigheter på en generell nivå kan samordna och experimentera med datadriven policyutveckling.

 • Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer? Läs mer

  För att autonoma fordon ska ha en framtida roll i stadsmiljö behöver tekniken och de tekniska systemen ge ett tydligt värde till användarna, i detta fall både städer och dess invånare. Autonoma fordon måste bli en resurs för staden och skapa värde i stadsmiljön. Projektet handlar om att samarbeta brett kring ett par konkreta problem i staden och utifrån dessa hitta värden och gemensam bild kring vad vi står inför. 
   

 • Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning Läs mer

  I framtiden kommer platoonkörning med stor sannolikhet bli vanlig på svenska vägar och potentialen för bränslebesparing i transportsektorn är stor. Detta projekt kommer utreda kommunikationsbehovet mellan lastbilar i platoon och omgivande trafik i syfte att bibehålla fördelarna med platooning i så många trafiksituationer som möjligt. 

 • Systems and services for mobility Läs mer

  This project will, within the context of Drive Sweden, implement a leading technology and service platform for connected cloud services supporting automated transport and mobility services. These services will be available for project partners and for interaction with new actors. The project will also, in cooperation with the other work streams, facilitate and drive development of services supporting connected vehicles and their traffic management.

Utlysningsprojekt 2017 - 2018

Projekt som fått finansiering via någon av Drive Swedens öppna utlysningar.

Projekt

 • Hållbara Mobilitetstjänster Södertälje Läs mer

  Projektet avser att skapa och driftsätta mobilitetstjänst, visa uppskalningseffekter samt ta fram affärsmodeller. Visa att mobilitetstjänster kan minska användandet av privata bilar.

 • Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon - Utryckningsfordon Läs mer

  Projektet har som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon (läs Volvo Cars Drive Me bilar) och operatören för utryckningsfordon (SOS Alarm).

   

 • Tunnll Läs mer

  Tunnll är nästa generations kollektivtrafikteknik. Det förvandlar befintliga kollektivtrafiken buss till smartasystem för mobilitet.

   

Utlysningsprojekt 2016 - 2017

Projekt som fått finansiering via någon av Drive Swedens öppna utlysningar.

 

Projekt

 • ART- Autonomous Refuse Trucks Läs mer

  Projektet avser att undersöka och analysera nuvarande trender och förutsättningar för halvautomatiserade och/eller helautomatiserade lastbilar och robotar i urbana miljöer inom avfalls- och återvinningsområdet för verksamheter både i Sverige och övriga Europa.

   

 • Automatisering för ökad tillgänglighet? Läs mer

  Hur mycket kan framtidens självkörande fordon bidra till att öka friheten för personer med funktionsnedsättning? I denna förstudie genomför Norconsult Astando, Norconsult och Viktoria Swedish ICT en serie workshops med detta tema.

 • Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD Läs mer

  Vilka effekter får det automatiserade transportsystemet på samhället? Vilka är de automatiserade lösningarna som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem? Vi behöver utveckla metoder för att kunna mäta och förstå olika automatiserade lösningar, för att kunna värdera nyttor och effekter för olika intressenter och för att kunna styra mot de transportpolitiska målen. 

 • Metoder och mått för utvärdering av ett automatiserat transportsystem Läs mer

  Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra dessa satsningar så att de gynnar samhället i stort behövs mätmetoder som klarar att utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.

Associerade projekt

Det här är några av de projekt som Drive Swedens partners deltar i:

Projekt

 • i-GAME - Interoperable GCDC AutoMation Experience Läs mer

  The i-GAME project aims at raising the level for automated driving by more actively combining existing safety systems with car-to-car communication (V2V). The 3-year FP7 program, with roots in the "Grand Cooperative Driving Challenge" in 2011, will allow industry and research partners to collaborate on both a national and international level.

 • A-TEAM phase X

  En serie forskningsprojekt som fokuserar viktiga framtida trafiksäkerhetsscenarier, metoder som motsvarar scenarierna och provutrustning som gör scenarierna möjliga att genomföra.

 • Born To Drive Läs mer

  Projektet Born To Drive ska skapa nya möjligheter för logistik av nytillverkade bilar. En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både skall vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017.

   

 • Drive Me Läs mer

  The Drive Me project focuses on studying potential benefits when automated vehicles are introduced on larger scale in the road transportation system. It is expected that rebuilt vehicles working as test probes with measuring equipment and test functionality for automated driving, will provide sufficient information/data to evaluate the possible benefits and effects on the research themes. These test probes will be put into a real traffic environment to collect data for analyses, modeling and quantification.

 • EDGAR System Läs mer

  The EDGAR system is a dynamic driverless vehicle system that has been developed in a co-creation process involving thousands of engineers around the globe. The first product generation - Edgar08 – is an autonomous upgradable minibus for 8 people, designed specifically for traveller needs in Berlin.

 • FLOURISH

  FLOURISH är ett konsortium som leds av Atkins. FLOURISH har nyligen vunnit ett stort forskningsprojekt som ska utveckla förarlös fordonsteknologi och automatiserade transportsystem (CAV). Programmet som finansieras av Storbritanniens myndighet för Innovation ”Innovate UK” kommer att fokusera på tre huvudteman: sammankoppling av fordon, autonomi och interaktion mellan användare av transportsystemet. Det tre år långa projektet som är värt 5,5 miljoner pund syftar till att utveckla produkter och tjänster som maximerar fördelarna av förarlösfordonsteknologi och automatiserade transportsystem för användare och transportmyndigheter.

 • FUSE - FUnctional Safety and Evolvable architectures for autonomy Läs mer

  Ett FFI-projekt som fokuserar särskilt på systemarkitektur och funktionssäkerhet för autonomi. Det behövs strategier för att ta hand om funktionssäkerhet, skalbarhet och kostnadseffektivitet för systemarkitekturer i automatiserade fordon.

   

 • iTRANSIT

  Ett forskningsprojekt som fokuserar ämnen inom lokala och globala dynamiska kartor och dess implikationer för ITS- infrastruktur som t.ex. roadside units.

 • Robot-based Autonomous Refuse handling Läs mer

  Students from three universities have collaborated with the Volvo Group and the waste recycling company, Renova. The result is a robot that automatically collects and empties refuse bins. A drone on the roof of the refuse truck scans the area and helps th

 • SMART - Simulation and Modelling of Autonomous Road Transport

  Projektets övergripande syfte är att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens vägtrafiksystem. Projektet består av två doktorandprojekt, det ena med inriktning mot mikrosimulering och interaktion mellan manuellt körda och självkörande fordon och det andra mot mesosimulering och flottor av självkörande fordon. Projektet genomförs av VTI, KTH och LiU och finansieras av Trafikverket via Centre for Traffic Research (CTR).

 • VENTURER Läs mer

  VENTURER är ett 5 miljoner punds forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att utreda hindren för anpassning av förarlösfordonsteknologi och automatiserade transportsystem i Storbritannien. Projektet som leds av Atkins är uppbyggd av tio organisationer som spänner över offentliga, privata och akademiska sektorer. VENTURER är ett initiativ delvis finansierad av ”Innovate UK” och programmets medlemmar.

 • WROOMM Läs mer

  WROOMM är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla konceptlösningar för tele-fjärrstyrda hjullastare i gruvmiljö. Studien skall föreslå och utvärdera koncept kring systemarkitektur för federerade inbyggda system med M2X kommunikation (Machine to machine och machine to infrastructure).